იურიდიული დახმარების გაწევა დაუცველი ჯგუფებისათვის

თარიღი: 13 სექტ 2021

პროექტის სახელი: იურიდიული დახმარების გაწევა დაუცველი ჯგუფებისათვის

- 10 სექტემბერი, 2021 - 30 ნოემბერი, 2021

- 10 000 აშშ დოლარი

- USAID - (Promoting Rule of Law in Georgia (PROLoG) Activity)

- პროექტის მიზანია, უმცირესობების, დაუცველთა და მარგინალიზებული ჯგუფებისათვის სამართლიანობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კერძოდ, ა) იურიდიული კონსულტაციების გაწევა; ბ)სამართლებრივი დოკუმენტტების მომზადება; გ) სასამართლოში კანონიერი დასწრების უზრუნველყოფა; დ) სასამართლო დავების მიმდინარეობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

- აღდგება დაზარალებულთა დარღვეული უფლებები;

- გაიზრდება დაუცველ და მარგინალიზებულ ჯგუფთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა.