NoDiscrimination

ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

მიზანი: ოჯახში და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ცნობი...


საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა (2016-2018 საარჩევნო ციკლი)

მიზანი: კონკურენტული და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში


ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

მიზანი: ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა წესდებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.


კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)

მიზანი: მართლმსაჯულების სისტემის გაძლიერება სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სამართლიანი სასამართლოს და...