NoDiscrimination

რატომ ვართ ღარიბები? მურუსიძის კიდევ ერთი „კანონიერი“ გადაწყვეტილება

რატომ ვართ ღარიბები? მურუსიძის კიდევ ერთი „კანონიერი“ გადაწყვეტილება


როდის აქვს ხალხს უფლება იყოს დაუმორჩილებელი?

როდის აქვს ხალხს უფლება იყოს დაომორჩილებელი?


უკვე მეორედ 4>4

უკვე მეორედ 4>4


შეუზღუდო ადამიანს თავისუფლება ნიშნავს შეუზღუდო მას შესაძლებლობა აღმოაჩინოს საკუთარი თავი

შეუზღუდო ადამიანს თავისუფლება ნიშნავს შეუზღუდო მას შესაძლებლობა აღმოაჩინოსსაკუთარი თავი


კონსტიტუცია

დღეს საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის დღეა.


სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფი


კომიტეტის მიერ ინფორმაციის გამოთხოვნა

კომიტეტის მიერ ინფორმაციის გამოთხოვნა